Jaarverslag

Jaarverslag

De uitgebreide collectie historische telescopen van onze stichting is vanaf februari 2014 tentoongesteld in een aparte ruimte in het Louwman Museum te Den Haag. Dit museum is met elk vervoer goed te bereiken. De exploitatie van de collectie is aan het Louwman Museum toevertrouwd, omdat het museum de benodigde kennis en ervaring heeft en de continuïteit van de expositie is gewaarborgd.

In het ANBI-register is de stichting identificeerbaar als culturele ANBI. Door de ANBI-status is de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Omdat het tevens een cultuurinstelling is mogen periodieke en gewone giften voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting met 25% worden verhoogd. In het beleidsplan is deze regeling nader uiteengezet.

Particulieren, bedrijven en instellingen die aan onze stichting schenken, subsidiëren, doneren, legateren of voorwerpen in bruikleen geven weten dat wij op verantwoorde wijze met de middelen en voorwerpen omgaan. Zij hebben vertrouwen in het te voeren beleid door het management van het Louwman Museum en het beheer van het cultureel erfgoed door het bestuur van de stichting. Daarnaast verwachten museumbezoekers een unieke expositie, maar ook dat het Louwman Museum beschikt over een aantal basisvoorzieningen voor bezoekers.

De aparte expositieruimte voor de historische telescopen is elke eerste vrijdag van de maand voor het publiek opengesteld, alwaar de heer Louwman en twee andere begeleiders vrijwel altijd aanwezig zijn om de bezoekers over de geschiedenis van de telescopen te vertellen. Op afspraak worden ook op andere dagen in de maand aan grote en kleine groepen bezoekers rondleidingen gegeven. In het verslagjaar hebben 900 bezoekers (2014: 750) de expositieruimte bezocht. Dat is 20% meer dan in het voorafgaande jaar. De bezoekers komen uit binnen- en buitenland en, getuige de vele reacties in het Gastenboek, is er uitermate veel enthousiasme en lof voor deze buitengewone unieke collectie telescopen van de heer Louwman. Volgens ingewijden zijn er nauwelijks musea te bedenken die zich hiermee kunnen meten. Vier jaren geleden is de heer Louwman dan ook voor zijn bijdrage aan het in beeld brengen van in het bijzonder de Nederlandse invloed op dit wereldwijd veel betekenend cultureel erfgoed Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Op basis van onze collectie historische telescopen, één van de meest volledige verzamelingen van oude telescopen en daaraan gerelateerde documenten in de wereld, is de geschiedenis van dit instrument geschetst, vanaf zijn uitvinding in 1608 tot aan het einde van de twintigste eeuw.

Balans per 31 december 2015

Activa  Vorderingen  8.298
  Vorderingen 3.567
  Liquide middelen
527.255
  Totaal activa
539.120
       
Passiva 
Bestemmingsreserves
481.906
  Overige reserves
 € 57.214
  Totaal passiva
 € 539.120

Staat van baten en lasten 2015

Baten Brutomarge verkoop boeken   € 2.029
  Periodieke giften 500.000
  Rentebaten
18.168
  Totaal baten
520.197
       
Lasten
Aankoop telescopen 2.100.000
  Verzekeringspremies 7.629 
  Kosten van verwerving en beheer 415
  Diverse kosten  €  141
  Totaal lasten
2.108.185
       
Resultaat
-1.587.988
Ten laste van bestemmingsreserves
-1.600.000
Toevoeging aan overige reserves
12.012

Toelichting

Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vorderingen betreffen te ontvangen rentebaten. De liquide middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van historische telescopen, welke middelen uit periodieke giften zijn verkregen.